jura-basic (Volker Friedrich-Schmid) - Grundwissen
   
 jura-basic
 Juristisches
      Basiswissen


Grundwissen:


Informationen:

jura-basic - Lehrmaterial für das juristische Basiswissen..

Lehrbeauftragter Dipl.--Jur. Volker Friedrich-Schmid

Rechtsthemen:BGB AT, Schuldrecht AT, Schuldrecht BT, AGB-Recht,

Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht,

Verbraucherschutz, Kaufrecht, Bankrecht,

Urheberrecht, Markenrecht.


Copyright 2019: Dipl.-Jur. Volker Friedrich-Schmid